/ #strategi #helse 

Strategiske IT-investeringer vil redde både liv og fastleger

Norsk helsevesen står overfor store utfordringer. Fastleger, helsesekretærer og legebemanningen generelt er allerede under betydelig press, og dette vil øke fremover.

En aldrende befolkning, flere pasienter med kroniske sykdommer, og en stillesittende livsstil vil øke presset på helsesektoren, inkludert legekontorene som allerede sliter med å håndtere pasientene forsvarlig. Ett av svarene på disse utfordringene er strategiske IT-løsninger som integreres effektivt i driften. Dessverre ser de fleste fastleger på IT-investeringer som taktiske, som et nødvendig onde og en unødvendig kostnad. Beslutningene om teknologi baseres ofte på magefølelse og “sånn har vi alltid gjort det”-tilnærming, snarere enn data og innsikt.

Denne mangelen på strategisk teknologi-tilnærming har alvorlige konsekvenser. For det første fører det til ineffektiv ressursbruk. Systemer som ikke snakker sammen, manuelle prosesser og papirbasert kommunikasjon gjør hverdagen tungvint for både leger og pasienter. For det andre mister vi muligheter for å forbedre pasientomsorgen. Teknologi, inkludert kunstig intelligens, har potensial til å revolusjonere helsevesenet. Uten riktig bruk vil vi ikke klare å møte fremtidens helsebehov. Empiriske data viser dagens utfordringer. Undersøkelser avslører at mange legekontorer ikke oppfyller kravet om at 80 prosent av telefonhenvendelser skal besvares innen to minutter. Ofte er ventetiden opptil en time, noe som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. AMK får økt belastning når pasienter gir opp og ringer 113 i stedet. I Trondheim har legevakten hatt nesten 30 prosent økning i telefonhenvendelser siden 2019, noe som har ført til at 70 prosent ikke besvares innen to minutter. Mange pasienter gir opp å få hjelp via telefon, noe som kan forverre helsetilstanden og i verste fall føre til dødsfall.

For å møte fremtidens utfordringer, må vi endre vår tilnærming til IT-investeringer. Digitaliseringsminister Karianne Tung har satt et mål om at 80 prosent av offentlig sektor skal bruke kunstig intelligens. Dette er positivt, men kunstig intelligens er ikke et mål i seg selv, men en forutsetning for at helsevesenet skal kunne utføre sine tjenester. Derfor er det avgjørende at alle, inkludert legene på legekontorer, forstår at IT, inkludert kunstig intelligens, er en strategisk ressurs. Dette krever samarbeid på tvers av sektorer, inkludert mellom helseminister Vestre og digitaliseringsminister Tung. Vi må bryte ned siloene og jobbe mot en helhetlig tilnærming, basert på datadrevet innsikt for å sikre langsiktige gevinster. Fastlegene må få hjelp til å forstå og implementere teknologiene på en måte som gir verdi i hverdagen. Tilstrekkelig opplæring, ressurser og tid til å integrere nye systemer er essensielt. Vi må skape et helsevesen som er robust nok til å takle fremtidens utfordringer, hvor teknologien er grunnlaget for hvordan vi leverer helsetjenester.

Denne artikkelen ble først publisert på Alltinget.

Author

Eivind Jonassen

Eivind er gründer og daglig leder i Omnicus. Han mener IKT bransjen ofte gjør ting unødvendig komplisert og det er en en god grunn for å gjøre noe med det.